Reference

Pogledajte reference naših radova

SOUR PTT SARAJEVO - Telekomunikacije 1990-1992
 • elektroenergetska instalacija i napajanje sistema
 • relejnih stanica i centrala Pošta Prača, Pošta II Sarajevo, Pošta Podgrab, Pošta Pale,Pošta Sokolac, Centrala Ravna Romanija, Pošta Ilijaš, Pošta Nišići, Pošta Koševo-Sarajevo.
SOUR FAMOS SARAJEVO - SPECIJALNA VOZILA 1990 - 1992
 • elektroenergetska instalacija i industrijski razvod
PP LUČIĆ PALE 1991
 • elektroenergetska instalacija i razvod u pogonu za preradu drveta.
PP KAMEL PALE 1992
 • elektroenergetska instalacija i razvod u pogonu tekstilne konfekcije
TELEKOM Republike Srpske 1995- 1997
 • sanacija elektroenergetske instalacije na relejnom predajniku Trebević
 • napajanje relejnog predajnika Trebević i izrada tehničke dokumentacije
 • sanacija elektroenergetske instalacije i napajanja sa izradom tehničke dokumentacije za relejni predajnik Šabeljski grad
 • napajanje ČTC Pale i gromobranska instalacija
 • napajanje ATC Sokolac i sanacija elektroinstalcije
 • napajanje ATC Lukavica S.Sarajevo
 • napajanje i elektroinstalcija PTC Vojkovići
 • napajanje i elektroinstalacija PTC Vrhprača
SFOR G5 MOSTAR 1997-1998
 • sanacija elektroinstalacije OŠ Vojkovići
 • sanacija elektroinstalacije OŠ Kasindol
 • projektovanje i izvođenje elektroinstalacije OŠ ustiprača S.Goražde
 • projektovanje i izvođenje elektroinstalacije OŠ Berkovići - Stolac
S.O. PALE IZVRŠNI ODBOR 1997-1999
 • sanacija javne rasvjete i izrada tehničko-izvedbene dokumentacije
MDP "MAGLIĆ" SRBINJE-FOČA 1997-1999
 • isporuka elektroenergetske opreme,kablova, kablovskog pribora i rasvjetnih tijela
S.O. SRBINJE - FOČA IZVRŠNI ODBOR 1999-2000
 • sanacija javne rasvjete i djelom izgradnja nove
OJDKP "VODOVOD" PALE
 • prečistač vode Sinjevo
 • rekonstrukcije BTS 20/10/04kV - 630kVA
 • elektroenergetski razvod za napajanje pogonske opreme prečistača
 • energetski priključak prečistača sa BTS 630kVA
 • signalno-komandna instalacija za automatsku regulaciju vodo-zahvata prečišćavanje vode , punjenje rezervoara i rasteretne komore
MDP PRETIS MOKRO - PALE 1999-2000
 • elektroenergetske instalacije industrijske i stambene
 • N.N. kablovska podzemna mreža za napajanje objekata sa TS
A I R JAPAN URED SARAJEVO 1999 - OŠ JOVAN DUČIĆ KASINDOL
 • rekonstrukcija kotlovnice, isporuka i ugradnja nove opreme
 • rekonstrukcija toplovoda od kotlovnice do škole
 • projektovanje i izvođenje elektroenergetske i signalne instalacije
d.o.o. GRALEKS PALE 2000 - HAN PJESAK - NEVAČKA KAPE
 • izgradnja NN mreže, za napajanje pumpnih stanica
 • isporuka i instalisanje opreme u pumpnim stanicama
 • signalno-komandna instalacija za automatsku regulaciju punjenja i pražnjenja rezervoara
MDP ELEKTROPRENOS BANJA LUKA 1999-2000 - pogon BILEĆA
 • Isporuka SN i VN opreme za TS i dalekovode
d.o.o."INOVA"Pale
 • Izrada projektne dokumentacije
 • Isporuka opreme ,izvođenje energetskog razvoda i instalacije u pogonu
d.o.o. GORAN Rogatica
 • Izrada projektne dokumentacije
 • Isporuka opreme i montaža STS 20/10kV-160kVA
 • Isporuka opreme i izvođenje energetskog razvoda i instalacije
ZDP ELEKTRODISTRI- BUCIJA" PALE
 • Isporuka elektroenergetske opreme S.N. i N.N. za TS i mreže
MDP ELEKTROPRENOS Banja Luka pogon Bileća
 • Isporuka S.N. i V.N. opreme za TS i dalekovode
d.o.o. ENTERIJER Pale
 • Izrada projektne dokumentacije
 • Isporuka opreme i montaža STS20/10kV - 250kVA sa napojnim kablom do pogona
 • Isporuka opreme ,izvođenje energetskog razvoda i instalacije u pogonu
d.o.o. OBERON S.Grad
 • Izrada projektne dokumentacije
 • Isporuka opreme,izvođenje energetskog razvoda i instalacija u hali.
OJDP VODOVOD Pale
 • Izrada projektne dokumentacije
 • Isporuka opreme,izvođenje energetskog razvoda i komandno-signalne instalacije u pumpnoj stanici
PARSONS DELAWARE Inc. Sarajevo
 • Izrada projektne dokumentacije DV 20/10kV STS 20/10/04 - 250kVA i NN mreže za naselja G.Kukavice - Derventa
 • Isporuka i ugradnja opreme za DV 20/10 kV
 • Isporuka opreme imontaža STS 160-250kVA
 • Isporuka opreme i montaža NN mreže sa priključkom objekata na NN mrežu
ZDP ELEKTRODISTRIBUCIJA PALE
 • Isporuka SN i NN opreme za TS i mreže
"HILFSWERK" Austria
 • Isporuka opreme za TS SN
"CARITAS" Sarajevo
 • Isporuka opreme za DV 20/10 kV , STS 20/10/04kV-100kVA i NN mrežu
"PREMIERE URGENCE" France - Sarajevo
 • Izrada projekata i montaža opreme NN mreža i kućnih priključakaopštine;Trnovo,Srbinje,S.Goražde,Višegradi Rogatica,Sokolac,Milići,Zvornik i Sapna
"C R A" Sarajevo
 • Izrada projekata NNmreža i kućnih priključaka
 • Isporuka opreme i montaža NN mreža sa kućnim priključkom S.O. Višegrad
"HILFSWERK" Austria Sarajevo
 • Isporuka opreme i montaža NN mreže u naselju Krupac - S Ilidža
"VLADA"Brčko distrikta Brčko
 • Izrada projektne dokumentacije za STS 20/10/04-250kVA DV 20kV kablovske i NN mreže
 • -Isporuka opreme i montaža STS 250kvA, NN mreže,rekonstrukcija kućnih priključaka, kabliranje DV 24kV
"CARITAS" Sarajevo
 • Isporuka opreme za SN DV 20/10kV STS 20/10/04kV - 160kVA i NN mrežu
ZDP"ELEKTRODISTRIBUCIJA" Pale
 • Isporuka opreme za TS 24/04kV i NN mrežu
ZDP"ELEKTROHERCEGOVINA" Trebinje
 • Isporuka opreme za TS 24/04kV prekidači i rsatavljači
JODP"ŽELJEZNICE"RS DOBOJ
 • Isporuka NN opreme za grijanje kola
"CARE" International Sarajevo
 • Izrada projekta za priključni DV 20/10kV STS 20/10/0,4kV-250kVA
 • Isporuka i montaža opreme za Dv 20/10 i STS 250kVA
"HILFSWERK"Austria
 • Isporuka opreme za NN mrežu
"BH-STIL"- ZENEL Zenica
 • Isporuka 35kV kablova i kablovskog pribora
 • obrada krajeva kabla, montaža kabl spojnica kabl glava
ZDP"ELEKTRODISTRIBUCIJA" Pale
 • Isporuka SN i NN blokova , kabl glava 24kV,spojnica 24kV i opreme za NN mrežu
d.o.o."MERMERUKRAS" Pale
 • Isporuka i ugradnja opreme za DV 20/10kV i STS 20/10/0,4kv- 250kVA
ZDP "ELEKTRODISTRIBUCIJA" Pale
 • Isporuka kablova,kablovskog pribora,kabl glava,el brojila
"VLADA" Brčko Distrikta Brčko
 • Izgradnja 20kV kabla Dubrave-Cerik
"VLADA" Brčko Distrikta Brčko
 • Izgradnja 10(20) kV kabla Omerbegovača-Goričkići
"VLADA" Brčko Distrikta Brčko
 • Kabliranje dionice 10kV dalekovoda Stolin-Donji Brezik
"VLADA" Brčko Distrikta Brčko
 • Rekonstrukcija elektroenergetske mreže u naselju Stanovi
Telekom Srpske MOBIS
 • Izgradnja infra strukture na lokacijama baznih stanica tenderski paket 100
Telekom Srpske MOBIS
 • Izgradnja infra strukture na lokacijama ripiterskih stanica tenderski paket 154
Telekom Srpske MOBIS
 • Zamjena glavnog RO Tranzitni telekom Banja Luka
Rudnik i termoelektrana Gacko
 • Tender 16/05 nabavka rezervnih elektro dijelova
CARE BHCSM
 • Rekonstrukcija NN mreže Kamenica
HILFSWERK AUSTRIA
 • Isporuka materijala i opreme tender QSF/04/01
MPDL -Spanish non-governmental humanit
 • Izgradnja TS i pripadajućeg dalekovoda za potrebe pumpne stanice Popovo Polje
AGRO-HERCEGVINA Nevesinje
 • Izgradnja TS i pripadajuće NN mreže
HILFSWERK AUSTRIA
 • Isporuka materijala i opreme tender QSF/05-03/06
Elektrodistribucija a.d.
 • Rekonstrukcija NN mreže i izgradnja TS
MINISTERO DELLA DIFESA-ESERCITO ITALFOR - BOSNIA
 • Isporuka materijala i opreme za rekonstrukciju napojne mreže Kalimanici - Sokolac
MIRKOVIĆ BOJAN
 • elektroinstalaterki radovi na stambeno- poslovnom objektu Pale I.
BARTULA d.o.o. TC PALE
 • Isporuka energetskih, instalacionih, telekomunikacionih kablova, sklopne tehnike i rasvjete
SANTING d.o.o.
 • Isporuka el.energetskih, instalacionih, telekomunikacionih kablova , instalacione opreme i rasvjete stambena zgrada lamela II
STANIŠIĆ d.o.o.
 • Isporuka el.energetskih, instalacionih, telekomunikacionih kablova Autubuska stanica Pale
DIDAS INVEST
 • Isporuka i montaža NN i SN bloka , TS 630kVA
UNIMONT d.o.o. Gacko
 • Isporuka materijala i opreme za TS i NN mrežu
BARTULA d.o.o. TC FOČA
 • Isporuka el.energetskih, instalacionih, telekomunikacionih kablova, rasvjetnih tijela, sklopne i instalacione opreme TC FOČA
Opština NEVESINJE
 • Isporuka matarijala i opreme za javnu rasvjetu
MAJNEX d.o.o. Pale
 • Elektro instalaterski radovi na objektu Luke 1.
Telekomunikacije Republike Srpske M:TEL
 • Izgradnja infra strukture na lokacijama baznih stanica
HOUSE MILOS d.o.o.
 • Isporuka materijala i opreme
KOSING BS
 • Izgradnja NN mreže
SIMING TRADE d.o.o.
 • Isporuka materijala i opreme za NN mrežu
Telekomunikacije Republike Srpske M:TEL
 • Izgradnja infra strukture na lokacijama baznih stanica
ENERGOPETROL AD - NIKA GROUP
 • Benzinska stanica Ljubogošta 1” i “Ljubogošta. 2.
ENERGOPETROL AD - NIKA GROUP
 • Benzinska stanica “Brod 1”
Galebo d.o.o. BL HYPO Group Alpe Adria
 • Isporuka instalacione opreme, izvođenje elektroinstalacionih radova i izrada projekta izvedenog stanja HYPO Banka filijala Pale
Telekomunikacije Republike Srpske M:TEL
 • Izrada Tehničke dokumentacije, nabavka opreme, montaža, ispitivanje i puštanje u pogon BSTS i priključnog DV 10(20)kV BS Dvorista - Jahorina
Telekomunikacije Republike Srpske M:TEL
 • Izrada Tehničke dokumentacije za NN nadzemno-podzemni napojni vod i unutrašnju el. instalaciju Bazne stanice, isporuka opreme, montaža, ispitivanje i puštanje u pogon. BS Bjelo Brdo - Rudo
ENERGOPETROL AD - NIKA GROUP
 • Benzinska stanica Kotor Varos
KOMETA d.o.o.
 • Poslovni objekat Pale
AKVAMONTMERC - ELEKTROŠUMADIJA Mladenovac
 • Montaža SN, NN i TS 630A
SANTING
 • Isporuka materijala i oprema stambeni objekat Pale
FOND ZA POVRATAK BiH
 • Isporuka materijala i opreme NN, SN, TS.
ENERGOPETROL AD - NIKA GROUP
 • Labaratorija Rafinerija nafte Brod
EX ING b&p Beograd
 • Stambeno poslovni kompleks Dunavske terase - Beograd